Algemene Voorwaarden

Banden met jaargangen fiscaal rechtArtikel 1: rechtsvorm Daniëls Advocaten

Daniëls Advocaten is een besloten vennootschap. Daniëls Advocaten is gevestigd te Sittard en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 14121855.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan Daniëls Advocaten worden verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten behoeve van alle personen en medewerkers die voor Daniëls Advocaten werkzaam zijn, en alle personen die bij de uitvoering door Daniëls Advocaten zijn ingeschakeld. Al deze personen kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

Artikel 3: opdracht

 1. Uitsluitend Daniëls Advocaten geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. Artt. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing. Daniëls Advocaten voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uit.
 2. Aan de wijze waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Daniëls Advocaten tegen eventuele aanspraken van derden dienaangaande, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

Artikel 4: honorarium en kosten

 1. Daniëls Advocaten zendt opdrachtgever periodieke declaraties voor honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met de omzetbelasting.
 2. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op dat moment geldende uurtarief. De aan de opdracht bestede tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van 0,1 uur (6 minuten). Bij opdrachten met een spoedeisend belang kan het uurtarief met een factor 1,25 worden verhoogd. Voor het geval, dat zich binnen een reeds aanvaarde opdracht een spoedeisend aspect manifesteert, behoudt Daniëls Advocaten zich het recht voor om het uurtarief met een factor 1,25 te verhogen.
 3. Daniëls Advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen in verband met kostenstijgingen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden.
 4. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 6% (zes procent) kantoorkosten verschuldigd.
 5. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en kosten verband houdend met de inschakeling van derden, zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast.
 6. Bij opdrachten die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem voor gefinancierde rechtshulp, geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor die kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van opdrachtgever komen.
 7. Daniëls Advocaten is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot uiteindelijk met de einddeclaratie zal worden verrekenend.

Artikel 5: betaling

 1. Declaraties dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Daniëls Advocaten kan in dat geval aanspraak maken op de wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten)gerechtelijk kosten verband houdende met de incasso.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag van de declaratie(s). Indien een ander dan opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.
 3. Daniëls Advocaten is, na schriftelijke toestemming van opdrachtgever, gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door de Stichting Derdengelden Daniëls Advocaten aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is Daniëls Advocaten gerechtigd de verrichte werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6: inschakeling derden

 1. Daniëls Advocaten is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van opdrachtgever. Daniëls Advocaten wordt daarbij (geacht) door opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of uitsluitingen namens opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Daniëls Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval zal Daniëls Advocaten desgevraagd haar eventuele aanspraken op derden aan opdrachtgever overdragen.

Artikel 7: aansprakelijkheid en verval

 1. Iedere aansprakelijkheid van Daniëls Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Daniëls Advocaten. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgevraagd eenmalig ter beschikking gesteld.
 2. Indien – om welke reden dan ook – de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak of een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Daniëls Advocaten beperkt tot het met betrekking tot de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 3. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
 4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 (twaalf) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en zo dat niet kan worden vastgesteld in ieder geval 2 (twee) jaren na de datum van de laatste declaratie, tenzij de eventuele rechten van opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
 5. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Daniëls Advocaten aan opdrachtgever verleende dienst.
 6. Daniëls Advocaten is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade indien opdrachtgever – op het moment waarop de gebeurtenis zich voor doet die tot de aansprakelijkheid leidt – in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Daniëls Advocaten.

Artikel 8: archivering

 1. Door Daniëls Advocaten worden de relevante dossierstukken na beëindiging van de werkzaamheden en vanaf sluiting van het dossier gedurende tien jaar bewaard. Na deze termijn van tien jaar kunnen de stukken worden vernietigd.
 2. Indien opdrachtgever na sluiting van het dossier stukken wenst te ontvangen, is Daniëls Advocaten gerechtigd de daaraan verbonden kosten en werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: toepasselijk recht en vormkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Daniëls Advocaten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Maastricht neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Daniëls Advocaten mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal.